De periode die hiervoor staat Essay

Inleiding

Vanaf 1 September 2009 cringle ik phase bij CSC Nederland, de periode die hiervoor staat is 5 maanden. Ik ben 4e jaars pupil en ik volg de opleiding Systeembeheer aan de Faculteit Natuur & A ; Techniek aan de Hogeschool Utrecht.

Bij CSC heb ik de opdracht gekregen om een onderzoek Te doen naar servervirtualisatie. Het doel is om er achter zien te komen welke virtualisatie oplossing het beste past bij CSC Nederland.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Allereerst heb ik een program van aanpak opgesteld waarin alle projectdefinities en doelstellingen staan beschreven. Daarnaast is de be aftering een belangrijk facet en wordt er vooral veel aandacht geschonken aan wat ik voor het undertaking nodig heb en hoe ik Te werk zal gaan.

Daarna heb ik mij geori & A ; euml ; nteerd op de afdeling en gekeken welke personen, systemen en andere bronnen Er aanwezig zijn. En wie of wat mij kan helpen bij mijn verdere onderzoek en hoe ik mijn vragen beantwoord kan krijgen.

Na de ori & A ; euml ; ntatie heb ik mij vooral beziggehouden met een agency onderzoek, dus eigenlijk alle informatie verzameld vanaf mijn werkplek door het gebruik new wave boeken en bronnen new wave heated cyberspace.

Gekeken wat virtualisatie nou precies is, welke mogelijkheden biedt het nu en wat zal het in de toekomst bieden. Welke voor- nadelen staan hiervoor en wat ik zelf hieruit gebruiken voor een adviesrapport.

Nadat het voor mij duidelijk was wat Er zich allemaal afspeelt in de wereld van virtualisatie, heb ik mij gestort op het beantwoorden new wave de onderzoeksvragen. Hierbij kwam naar voren, om een goede aansluiting te vinden new wave een oplossing op de omgeving die CSC momenteel in beheer heeft. De klant eisen en wensen ook Te betrekken bij het onderzoek, immers zij nemen de diensten af en daarnaast is heated mogelijk om bestaande diensten goedkoper aan Te bieden nut of te beheren of heated aanbieden new wave nieuwe diensten.

Door middel new wave interviews met de SDM, heb ik de klant eisen/wensen kunnen verzamelen, daarnaast heb ik door het gebruik new wave een kwaliteitsattributenlijst de niet-functionele eisen verzameld. Deze niet-functionele eisen staan ALSs bakermat voor het meten new wave de klanttevredenheid en het onderzoeksveld voor de vergelijking new wave de platforms die door de verschillende leveranciers worden aangeboden. Want het kan zo zijn digital audiotape een attribuut voor een grote groep klanten niet belangrijk is of zelfs helemaal niet aan de orde komt, terwijl dot door een leverancier wel wordt aangeboden, maar geen aansluiting vindt met de praktijk.

Daarom is heated belangrijk voor CSC Nederland om dit gebied Te laten onderzoeken, dus welke oplossing past het best bij de klant en hoe kan hiermee winst worden behaald, dus winst in de zin van geld, tijd en ruimte. Na heated afnemen van de interviews ben ik er achter gekomen dat er rondom het virtualisatieplatform, wat momenteel in gebruik, nog andere niet-technische problemen spelen die misschien door het implementeren new wave een nieuw platform of het aanpassen new wave het beleid een oplossing kan bieden.

1 Vooronderzoek

 • Wat voor soort virtualisatie nu binnen CSC
 • Welke soorten zijn Er?
 • Waarom heeft work forces gekozen voor virtualisatie?
 • Afbakening

Dit hoofdstuk geeft een korte introductie over de huidige implementatie van virtualisatie binnen CSC Nederland. Aan het eind new wave het hoofdstuk wordt Er een lijst weergegeven new waves problemen die naar voren zijn gekomen naar aanleiding van interviews.

Momenteel wordt er bij CSC Nederland voornamelijk gebruik gemaakt new wave servervirtualisatie en gedeeltelijk new wave desktopvirtualisatie. Op het gebied new wave virtualisatie zijn er meer vormen van virtualisatie [ 1 ] , in heated volgende stuk wordt hier kort een beeld new wave geschetst. Voor het onderzoek is er een ori & A ; euml ; ntatie gedaan naar het onderwerp virtualisatie, hierbij kwamen veel onderwerpen aanbod. Uit dot aanbod moest Er een afbakening worden gemaakt, wat er wel direct een nexus had met heated onderzoek. Wat toch wel cruciaal is voor dot undertaking en eigenlijk alle projecten is heated afbakenen new wave de opdracht. Tijdens heated vooronderzoek heb ik hier ook veel tijd aan besteed. Want Er is zoveel informatie Te vinden over dot onderwerp, je kunt echt alle kanten op. Je kunt het heel theoretisch benaderen of juist praktisch, ik heb geprobeerd om beide kanten te benaderen. Aan de manus new waves gesprekken en interviews met collega ‘s informatie verzameld over de praktijksituatie en hier de theorie naast gehouden.

Voor de afbakening zal ik mij alleen bezighouden met servervirtualisatie en dan met name X86-virtualisatie. Natuurlijk zal ik servervirtualisatie ook de andere soorten kort in de schijnwerpers zetten, maar dot is niet mijn uitgangspunt.

1.1 Vormen new wave virtualisatie

Servervirtualisatie

Hierbij wordt een fysieke waiter gepartioneerd in meerdere virtuele machines. Normaliter wordt een besturingssysteem direct op de hardware geinstalleerd en Er is per waiter maar een mogelijk om & A ; eacute ; & A ; eacute ; n besturingssysteem te installeren. Door het toepassen new wave virtualisatie is heated mogelijk om per fysieke waiter meerdere serveromgevingen Te cre & A ; euml ; ren met ieder Hun Eigen besturingssysteem. Zo worden de resources van de fysieke hardware ook beter benut. Door op de fysieke hardware een hypervisor Te gebruiken kan deze direct communiceren met de hardware en de bovenliggende package. In hoofdstuk 3 zal ik meer uitleg geven over de hypervisor.

Storagevirtualisatie

Aanpassen

Door een LUN toe Te passen op de SAN is heated mogelijk om de beschikbare storage weer Te geven ALSs een lokale opslagplaats. Door het systeem Te laten denken digital audiotape het meteen communiceert met een harde schijf dice fysiek direct gekoppeld is aan de machine. Terwijl in de praktijk de opslagplaats op een heel andere locatie kan zitten, bijvoorbeeld een aantal kilometre verwijderd new wave de fysieke waiter. Door de opkomst van datanetwerken met meer overdrachtscapaciteit zoals glasvezel, is heated eenvoudiger om een opslagplaats aan te bieden op een grotere afstand terwijl de snelheid gegarandeerd is. Een groot voordeel new wave storagevirtualisatie is wanneer & A ; eacute ; & A ; eacute ; n van de virtuele machines down gaat en daarbij unrecorded gemigreerd wordt naar een andere fysieke waiter. De connectie met de SAN blijft gewoon in base.

Netwerkvirtualisatie

Een bekende toepassing new wave netwerk virtualisatie is heated gebruik new wave VLAN, Virtual Local Area Network. Daarnaast is heated mogelijk om bij een netwerkkaart meerdere virtuele netwerkkaarten toe Te voegen door middel new wave een hypervisor.

Tevens kunnen verschillende Virtual Machines gebruik maken new wave dezelfde netwerkkaart, dot wordt voornamelijk toegepast bij glasvezelverbindingen. Dit door de bandbreedte wat wordt aangeboden. Natuurlijk biedt deze vorm new wave virtualisatie en ALSs de meeste vormen van virtualisatie, door met minder hardware meer Te doen. Hiermee wordt bedoelt digital audiotape Er bijvoorbeeld op en switch meerdere virtuele switches aanwezig kunnen zijn voor bijvoorbeeld heated koppelen new wave virtuele waiters. Fysiek kunnen de verschillende switches aan elkaar worden verbonden.

Databasevirtualisatie

Hierbij wordt de databaselaag ALSs het ware losgekoppeld new wave de onderliggende systemen. Hierdoor is een database niet meer hardware en systeem afhankelijk. Het grote voordeel new wave deze apparatus is dat de beschikbaarheid vele malen groter is dan wanneer de database op & A ; eacute ; & A ; eacute ; n systeem draait.

OS-virtualisatie

Voor deze oplossing geldt Er een footing runing system ALSs footing. Hier bovenop worden Er een aantal omgevingen gecre & A ; euml ; erd decease new wave elkaar gescheiden zijn door middel new wave een containerprincipe. Het onderliggende basissysteem geldt ALSs leidend systeem en de bovenliggende systemen zullen de versie van het OS en de package overnemen. Het grote voordeel new wave deze implementatie is, dat alleen het basissysteem in de onderhoudswerkzaamheden meegenomen hoeft te worden. De bovenliggende systemen alles over uit het basissysteem.

Applicatievirtualisatie

Over het algemeen genomen zijn er dainty vormen voor heated aanbieden new wave applicaties. De eerste is om lokaal op de client aan Te bieden en de tweede is heated aanbod new wave de server zijde. Voor het aanbieden new wave een lokale applicatie aan de client is er geen netwerkverbinding nodig voor het versturen en wijzigen new wave informations. Dit in vergelijking tot het aanbieden new wave applicaties van de server zijde. Hierbij is heated new wave belang digital audiotape Er een stabiele netwerkverbinding aanwezig is. Bij deze oplossing wordt de client ontlast van het gebruik new wave de lokale resources.

 • Applicatie streaming
 • Applicaties worden vanaf een waiter aangeboden, de client gebruikt zijn Eigen resources om de applicatie Te gebruiken. Dit in tegenstelling tot VDI, waarbij de server alle gegevens verwerkt.

 • Desktopvirtualisatie

Dit wordt voornamelijk toegepast op thinclients, heated grote voordeel hierbij is dat er bespaard wordt op hardware en op operationeel beheer. Er zijn minder mensen nodig om de desktops te beheren, tevens is er minder sprake new wave hardware failure.

Een ander groot voordeel is dat een thinclient een verbinding opzet met de VDI-omgeving dice op een waiter wordt aangeboden. Zo kan er dynamisch worden omgegaan met de beschikbare resources. Tevens worden de desktop-omgevingen centraal beheerd.

Nu Er kennis is gemaakt met de verschillende vormen van virtualisatie, zal Er een overzicht worden gegeven van de huidige implementatie van servervirtualisatie binnen CSC Nederland.

Zoals eerder naar voren is gekomen maakt CSC momenteel niet gebruik new wave alle soorten new wave virtualisatie. Waarschijnlijk is dit niet nodig omdat het teveel investeringskosten vraagt of het past niet in heated servicemodel. Met servicemodel wordt bedoeld de diensten die CSC kan aanbieden aan haar klanten. Waarom heeft CSC Nederland gekozen voor virtualisatie? Met name op te besparen op de kosten en dot in de vorm van consolidatie. Daarnaast wil work forces sneller kunnen reageren op de eisen en wensen van de klant. Tevens wilt work forces kunnen meegaan met de marktbewegingen en het aanbieden new wave nieuwe diensten. Met heated juiste gebruik new wave virtualisatie kan je omgeving een stuk flexibeler worden ingezet. Het laat ook ruimte over om testomgevingen Te cre & A ; euml ; ren die binnen zeer korte tijd operationeel zijn. Wat in heated verleden een aantal weken duurde, dus de aanschaf van nieuwe serverhardware het plaatsten, het inrichten en het installeren hiervan. Kan tegenwoordig Al binnen twee uur in productie zijn.

1.2 Huidige situatie binnen CSC

Binnen CSC wordt er gebruik gemaakt new wave een apart direction domein voor het beheer new wave de waiters en diensten van de verschillende klanten. Voor heated benaderen van de virtuele systemen binnen dot domein wordt Citrix gebruikt, voor de beveiliging lopen de virtuele sessies door de verschillende lagen van de virtuele omgeving. Voor iedere klant bestaat weer een Eigen virtuele managementomgeving.

Een klein gedeelte van het serverpark is nog ondergebracht op de locatie Bunnik. CSC Nederland heeft heated grootste gedeelte new wave zijn serverpark geoutsourced naar Telecity in Amsterdam. Op deze waiters draaien de verschillende virtuele waiters voor de klanten die CSC onder zijn beheer heeft.

Op het gebied van virtualisatie maakt work forces binnen CSC naast de X86-virtualisatie ook gebruik new wave IBM virtualisatie, HP AIX. Voor het onderzoek zal ik mij alleen richten tot X86-virtualisatie.

Ondersteuning aan afdelingen binnen CSC zoals Build Engineering, Netwerken en Kantoorautomatisering.

Op het gebied van consolidatie gebruikt CSC voor het beheer voor de eigen platforms dit vooral voor monitoring en piecing new wave de ESX-omgeving. Maar de klant heeft zelf voor iedere dienst dice hij afneemt een Eigen virtual.

Voor het opzetten van een virtuele omgeving wordt Er gebruik gemaakt new wave templets, dot zijn standaard images van omgevingen. Deze worden wel klantspecifiek verder af geconfigureerd.

Voor de services kan work forces kiezen uit de volgende services ;

1 of 2 CPU nucleuss

De keuze uit beheer, voor een substructure of application omgeving

Tevens kan er gekozen worden voor een High Availibilty service. Dit zorgt ervoor digital audiotape de server eigenlijk Te allen tijde beschikbaar is. Mocht work forces niet kiezen voor deze oplossing, kan Er in het geval new wave een hive awaying op de virtuele waiter of netwerk de server niet meer beschikbaar zijn. De keuze voor een HA heeft ALSs impact voor CSC, dat work forces rekening moet houden met de opslagcapaciteit wat ook weer hogere kosten met zich mee brengt. Als voorbeeld een waiter is ingericht volgens de HA Principe nut deze waiter neemt 50GB in beslag op het SAN. Dan zal deze twee keer de opslag in beslag nemen, twee keer 50GB.

Aan de manus new wave een process ontwerpen de Technisch Architecten de omgeving die zal voldoen aan de eisen en wensen van de klant. De resourceplanning voor de virtuals worden bepaald aan de manus new wave een Eigen methode. Zo weet work forces precies welke klant het best bij een bepaalde oplossing past voor het gebruik new wave de resources.

Daarnaast is er een licentiemodel aanwezig waar nog nader naar gekeken moet worden. Want het beleid new wave het uitvoeren new wave licenties vinden de laatste tijd ook veel ontwikkelingen plaats, wat kan resulteren in heated afnemen van licenties tegen een veel lagere prijs.

Platforms

Hieronder staan de platforms weergegeven die SCC momenteel in beheer heeft. Voor het onderzoek zijn Er vijf klanten meegenomen. Verder zijn de klanten voor de scriptie geanonimiseerd.

Aangeboden services

Een ruimer aanbod new wave virtuele waiter diensten is nog in ontwikkeling. Een klein aantal klanten maakt Al gebruik new wave heated afnemen van verschillende virtuele serverdiensten. Alleen is de keus hieruit momenteel beperkt. Men kan kiezen uit 1 of 2 CPU ‘s +extra geheugen nut daarnaast is er de keuze voor twee subtypes enkelvoudig of excess uitgevoerd. Met de optie voor het beheer new wave de virtuals.

1.3 Mogelijke Risico ‘s of Problemen

Na het houden van een aantal interviews met de directors van de SDM, heb ik een longlist opgesteld met mogelijke problemen en risico ‘s. Na overleg met de begeleider voor verificatie van de problemen is er een short list overgebleven. Een aantal problemen die waren opgesomd waren niet terecht. Ik zal voor de aanbeveling new wave een oplossing rekening houden met de onderstaande problemen/risico ‘s.

Licentiebeheer

Voornamelijk het licentiemodel new wave Microsoft vormt momenteel een probleem.

Per farm is dit verschillend. Voor de licenties van Microsoft wordt Er gebruik gemaakt new wave SPLA.

Servicemodel

Geen goed servicemodel, diensten kunnen beter aansluiten op de klant wensen/eisen.

Testomgeving

Momenteel is er voor het testen virtualisatie-omgevingen geen testplatform.

2 Waarom zou work forces kiezen voor virtualisatie?

Het vorige hoofdstuk is vooral een beschrijving new wave de situatie zoals het nu binnen CSC Nederland is geimplementeerd en de problemen er omheen. In dot hoofdstuk zal Er aandacht geschonken worden aan het fenomeen virtualisatie. Hierbij zal naar voren moeten komen uit welke overwegingen work forces zal overstappen op virtualisatie, momenteel biedt virtualisatie veel voordelen.

Hoewel veel bedrijven virtualisatie al ultieme oplossing zien, zal veel van de bedrijven thuis komen van een koude kermis. Men overschat vaak de complexiteit [ 2 ] dice het meebrengt in de huidige omgeving en de investeringskosten die hoger kunnen uitvallen. Veel bedrijven vertrekken vanuit een startpunt digital audiotape Er qua IT-voorziening Al problemen zijn en digital audiotape virtualisatie het probleem zal oplossen. Een simpel voorbeeld is heated schalen new wave de omgeving, wat betekent op heated minute digital audiotape Er veel vraag is naar meer computercapaciteit digital audiotape dot per direct aangesproken kan worden. Maar een wijziging new wave de huidige processs en inrichting new wave beheerprocessen zou misschien een hogere impact hebben gehad. Wat zou resulteren in een betere IT-dienstverlening, dus bedrijven zouden zich wel moeten bedenken willen ze overstappen naar een geheel gevirtualiseerde omgeving wat meestal doel is.

Redenen voor bedrijven om over te stappen naar virtualisatie:

 • Consolidatie ; Betere benutting new wave bestaande hardware
 • Greent IT ; Besparing op stroom & A ; koeling
 • Vereenvoudigt het besturingssysteem migraties en piecing
 • Kosten-reductie op hardware onderhoud
 • Snelle uitrol new wave waiters & A ; werkplekken
 • Standaardisatie en hardware onafhankelijkheid

Virtualisatie moet gezien worden ALSs middel en niet een doel op zich. Tevens zal Er new wave tevoren een duidelijke TCO en een concern instance worden opgesteld en gekeken worden waar nou de echte winst zal worden behaald en niet de toepassing new wave een nieuwe techniek digital audiotape nieuwe diensten zal aanbieden nut het beheer zal vereenvoudigen om zo de kosten te drukken. Gelukkig heb ik binnen CSC Nederland kennis mogen maken met een volwassen virtualisatieplatform, wat qua beschikbaarheid en de kwaliteit van de diensten technisch gezien van hoog niveau zijn. Natuurlijk is er ruimte voor verbetering, anders zou ik dot onderzoek niet doen. Maar om even aan Te geven, digital audiotape Er waarschijnlijk op het aanbieden new wave diensten in combinatie met een juist virtualisatieplatform mogelijk veel winst valt Te behalen in de zin van geld, kwaliteit en beschikbaarheid van diensten.

Vooral nu de concurrentiestrijd tussen de grootste virtualisatie-leveranciers is losgebarsten, worden Er nu changeless nieuwe diensten aangeboden nut hebben producten ook steeds meer characteristics wat met verstandig gebruik kan betekenen digital audiotape de operationele kosten omlaag kan gaan. Licentiemodellen die langzaam aan het veranderen zijn, waarbij heated belangrijkste is dat dot voor de afnemer resulteert in lagere aanschafkosten. Natuurlijk zijn Er producten op de markt zoals Xenserver die gratis wordt aangeboden, maar de beheertooling hiervoor is niet gratis. Daarnaast is work forces vaak aangewezen op het zelf ontwikkelen van Eigen tooling.

Alleen vergeet work forces vaak ook de nadelen, wat subsequently parten kan spelen en dan met name excess kosten die geinvesteerd zullen worden. Deze voor- nut nadelen zullen later in het onderzoek ook worden meegenomen voor heated selecteren van een goed aansluitende oplossing voor CSC Nederland. Tijdens heated onderzoek zal er gekeken worden hoe CSC Nederland deze voor- en nadelen implementeert in de huidige situatie en waar er nog voordeel valt Te behalen.

Eigenlijk is virtualisatie al een oude techniek. Een simpel en oud voorbeeld new wave virtualisatie is heated gebruik new wave de telefoon. Door de opkomst van de telefoonnetwerken, moesten telefoongesprekken door een telefoonoperator worden doorverbonden. Na der manus werden deze operators vervangen door telefoonswitches, de eerste toepassing new wave virtualisatie.

Het begrip virtualisatie is de laatste flink in opkomst, dan met name servervirtualisatie. In heated verleden werd Er Al gebruik gemaakt new wave virtualisatie door IBM op hun mainframeomgevingen. Deze virtuele omgevingen worden ook wel LPAR ‘s genoemd. Hieronder staan de ontwikkelingen van virtualisatie weergegeven.

Virtualisatie voor computersystemen is een techniek om meerdere besturingssystemen onder te brengen op & A ; eacute ; & A ; eacute ; n fysieke machine. Met de huidige techniek is heated mogelijk om een tiental virtuele waiters onder te brengen op & A ; eacute ; & A ; eacute ; n fysieke waiter. Deze virtuele machines kunnen volledig afzonderlijk van elkaar functioneren en zonder digital audiotape een virtuele machine de capaciteit volledig ontneemt van de andere virtuele machines. Het is tevens mogelijk om de capaciteit per virtuele machine af Te bakenen en te reserveren om dan zo effici & A ; euml ; nt mogelijk gebruik Te maken new wave de beperkte capaciteit of resources. Door het effici & A ; euml ; nt inrichten van de omgeving, is heated mogelijk om excess capaciteit Te reserveren voor een virtuele machine dice op dat minute excess public presentation nodig heeft. Doordat virtuele machines over het algemeen niet voor honderd procent belast worden, kan deze overcapaciteit worden toegekend aan de machine dice op dat minute Te kort komt.

De virtualisatietechniek wordt over het algemeen ALSs volgt toegepast, er bestaat een laag tussen de hardware en de package. De package is over het algemeen het besturingssysteem. Deze virtualisatielaag wordt ook wel een hypervisor genoemd. Over heated begrip hypervisor wordt subsequently in dot resonance meer aandacht aan besteed. Het onderstaande figuur 1.1 geeft een beter beeld van de virtualisatielaag.

2.1 Hypervisors

Het volgende gedeelte is toegewijd aan de hypervisor. De meeste vormen van virtualisatie is niet mogelijk zonder de hypervisor. Deze virtualisatielaag tussen de hardware en het besturingssysteem.

Dit is een vorm dice we ook wel bare-metal virtualisatie noemen. Deze laag bestaat uit een over het algemeen zeer kleine package laag, die de hypervisor is. Een soort mini besturingssysteem dice de eerder beschreven taken voor z’n rekening neemt. Grote voordeel is dat deze vorm echt de volledige controle heeft over de hardware en er dus erg weinig operating expense is: public presentation heel wat beter dan bij type 2. Daarnaast zorgt de controle er ook voor dat je veel meer kan doen aan finetunen, gave dingen kunt doen ALSs het real-life migreren van VM ‘s etc. Nadeel is dat deze laag erg Klein is, en work forces dus maar een zeer beperkte hoeveelheid fysieke hardware kan ondersteunen. Ook hier is er uiteraard wel verschil tussen de diverse sellers.

Bekende voorbeelden new wave dot type virtualisatie zijn VMWare ESX/ESXi, Citrix Xenserver ( XEN ) en Microsoft Hyper-V.

Type 2 noemen we ook wel host-based virtualisatie, en de term duidt eigenlijk Al wel aan wat dot precies inhoud: Delaware hypervisor laag is een stukje package wat geinstalleerd wordt bovenop je bestaande besturingssysteem, bijvoorbeeld Linux. Dit zorgt natuurlijk wel voor een behoorlijk nadeel: digital audiotape OS vraagt zelf ook de nodige resources en je hebt ook niet voor volle 100 % de controle over de nucleus resources. Voordelen zijn er ook: jouw besturingssysteem heeft wel ondersteuning aan boord voor een gigantische hoeveelheid hardware, en dat betekent niet alleen digital audiotape je het op veel meer systemen kunt draaien maar ook binnen je VM krijg je meer mogelijkheden. Vaak is er ook een beperkte communicatie met heated host-os mogelijk, bijvoorbeeld voor het delen new wave bestanden of printen.

Voorbeelden new wave producten VMware Server ( was bekend onder de naam GSX ) , VMware Workstation, VMware Fusion, unfastened beginning oplossing QEMU, Microsoft Virtual PC en Microsoft Virtual Server producten, VirtualBox new wave Sun, Parallels Workstation en Parallels Desktop.

2.2 De voordelen new wave virtualisatie

Dit hoofdstuk is toegewijd aan de voordelen van virtualisatie, heated bekendste voorbeeld is consolidatie. Waar normaliter maar een besturingssysteem per computing machine kan worden gebruikt zorgt deze toepassing ervoor digital audiotape Er op een computing machine meerdere besturingssystemen tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Natuurlijk zijn Er meer voordelen Te noemen, een aantal hiervan zal hieronder worden beschreven.

Consolidatie

Consolidatie is niets meer dan meerdere waiters onder te brengen op & A ; eacute ; & A ; eacute ; n fysieke waiter. Dit is dan ook het grote voordeel new wave virtualisatie, je kunt met minder hardware meerdere waiters cre & amp ; euml ; ren. De voornaamste reden is natuurlijk de kostenbesparing in de hardware.

Daarnaast worden de meeste waiters nooit 100 % belast, daardoor heb je meerdere fysieke waiters die aanstaan en weinig gebruik maken van Hun hardware. Terwijl dot veel effici & A ; euml ; nter is in te richten. Een andere term wat de laatste drie jaar speelt is de toepassing new wave Green IT. Door het gebruik new wave minder fysieke waiters en hardware wat stroomeffici & A ; euml ; nter is, kan work forces flink besparen op de energiekosten en daarnaast de uitstoot van CO? verminderen. Voor de grotere IT-dienstverleners kan work forces hun platform zo inrichten op het minute digital audiotape work forces trends kan analyseren new wave de belasting new wave de systemen, zoals bedrijven die 10 opzichte new wave elkaar in totaal andere tijdzones zitten. Follow-the-sun Principe ; zo kan work forces tijdens de kantooruren voor de ene klant in een bepaalde tijdzone de public presentation zo afstellen dat Er effici & A ; euml ; nt wordt omgegaan met de beschikbare resources. Terwijl de andere klant in een andere tijdzone op dat minute geen piekbelasting kent omdat het buiten de kantooruren valt. Natuurlijk moet work forces rekening houden met ingeplande werkzaamheden en back-up occupations.

Isolatie

Door de toepassing new wave isolatie kunnen virtuele waiters afgeschermd worden new wave de andere waiters in hetzelfde netwerk. Isolatie kan toegepast worden om de veiligheid en de betrouwbaarheid van de gegevens Te waarborgen. Daarnaast kan work forces het bedrijfsnetwerk in meerdere segmenten onder verdelen, zodat Er een security-model toegepast kan worden. Zo kan je meerdere security zones defini & amp ; euml ; ren. Een aantal systemen kunnen in een DMZ worden ondergebracht, deze systemen staan in Principe direct in verbinding met internet/een netwerk. De volgende laag kan een aantal systemen zijn, die afgeschermd zijn door een geavanceerde firewall met binnen het netwerk peg een IPS/IDS. En in de nucleus systemen die volledig geisoleerd zijn new wave de rest van de systemen, eigenlijk alleen in verbinding staan met de core-systemen. Daarnaast wordt de virtuele server gescheiden new wave de fysieke waiter, mocht de virtuele waiter crashen heeft dot geen impact op de fysieke waiter.

Hierdoor verminder je de kans dat kwaadwillende direct toegang heeft tot kritieke bedrijfsinformatie. Verschillende VM leveranciers bieden ook isolation-tools aan om de scheiding tussen de VM ‘s te garanderen. Dit biedt een groot voordeel voor de security en daarnaast ook voor het beheer new wave de systemen. Door het uitrollen new wave de isolation-tools voor de verschillende omgevingen wordt het risico tot informations uitwisseling tussen de VM ‘s enorm verkleind.

Hardware onafhankelijk

Een ander groot voordeel van virtualisatie de onafhankelijkheid van de hardware, dot wordt ook vaak onderschat door de systeembeheerders. Waarbij in heated verleden toch vaak problemen optreden bij het updaten new wave de drivers van de hardware. Wordt er op footing new wave de hypervisor een nieuwe hardware omgeving gecre & A ; euml ; erd, waarbij alle besturingssystemen dezelfde hardware zien. Normaliter wordt er door de hypervisor een set new wave hardwaredrivers aangeboden.

Encapsulatie

De virtuele waiter wordt weggeschreven ALSs databestanden op de fysieke waiter. Mocht het zo zijn digital audiotape een waiter gedupliceerd moet worden, of worden overgezet naar een andere server. Dan kan Er new wave de bestanden een kopie worden gemaakt en worden overgezet naar een andere server. Daarnaast kunnen de bestanden ook gebruikt worden ALSs back-up. Mocht een virtuele server down gaan, kan je de back-up opstarten en het systeem zal dan bitty functioneren.

Behoud bequest systemen

Met de term bequest wordt voornamelijk gedoeld op verouderd of iets wat niet meer aan de huidige standaarden voldoet. Bij computersystemen bestaan er ook bequest systemen, voornamelijk oude kantoorapplicaties die in de loop der jaren veel aan uitgebreid is en weinig standaarden kennen. Deze omgevingen draaien meestal ook op verouderde hardware en de kans is groot digital audiotape deze systemen na enige tijd gewoon aan het eind van Hun leven zijn. Door deze verouderde omgevingen over te hevelen naar een virtuele omgeving kan Ers meer garantie worden geboden digital audiotape deze systemen beschikbaar blijven en hoeft Er niet geinvesteerd Te worden in een nieuw pakket. Het grote voordeel wat behaald wordt is heated wegvallen new wave de support op de verouderde hardware.

Catastrophe recovery

Kritieke systemen worden normaliter excess uitgevoerd om op heated minute wanneer Er zich een verstoring voordoet het bedrijf nog kan functioneren in de dagelijkse werkzaamheden. Iedere fysieke waiter excess uitvoeren zal een behoorlijke investering zijn, zowel in de vorm van geld ALSs in het beheer hiervan.

Met virtualisatie is het over het algemeen goedkoper om kritieke waiters redundant uit voeren. Door de fysieke waiters die qua hardware identiek aan elkaar zijn en daarnaast ook nog op geografisch verschillende locaties zijn gehuisvest. Op heated minute digital audiotape & A ; eacute ; & A ; eacute ; n van de virtuele machines down gaat, wordt deze automatisch overgenomen door de andere fysieke waiter deze failover methode wordt ook wel hot stand-by genoemd. Door de schaalbaarheid van de fysieke hardware is heated ook mogelijk om alle waiters redundant uit Te voeren, wat in principe eenvoudiger Te beheren is dan de “ oude ” situatie met allemaal fysieke waiters.

Onderhoud: geplande downtime

Een ander groot voordeel new wave virtualisatie is dat work forces tijdens de kantooruren werkzaamheden voor onderhoud kan uitvoeren, terwijl dot bij een fysiek systeem al dan niet excess uitgevoerd veel minder risico met zich meebrengt. Door virtuele waiters redundant uit Te voeren, kan Er & A ; eacute ; & A ; eacute ; n uit de productie worden gehaald en waarnodig werkzaamheden worden uitgevoerd. Op heated minute digital audiotape de werkzaamheden voorbij zijn, kan Er worden getest of het systeem ook naar behoren functioneert. Hierna kan het systeem weer in productie worden genomen, zonder digital audiotape de gebruiker hier veel new wave merkt.

2.3 De nadelen new wave virtualisatie

Minder public presentation

Ten opzichte new wave een fysieke waiter is een virtuele machine trager, dot is vooral te merken bij het gebruik new wave grote databases waarbij Er veel I/O requests worden afgehandeld. Dit komt doordat de virtuele machine niet direct communiceert met de hardware. Er zijn Al nieuwe ontwikkelingen op dot gebied zoals paravirtualisatie, waarbij de virtuele machine de processor direct aanspreekt. Dit levert toch een kleine performanceboost op. Een hypervisor zoals Xen maakt gebruik new wave paravirtualisatie.

Wildgroei new wave virtuele machines

& A ; Eacute ; & A ; eacute ; n van de valkuilen van virtualisatie is de wildgroei van verschillende virtuele waiters. Het is dus new wave belang om de virtuele machines in kaart Te brengen en deze goed Te beheren. Door heated implementeren van een goede resourceplanning zal over het algemeen het risico vele malen kleiner worden voor de wildgroei van virtuele waiters. Daarnaast zal het inrichten new wave een proces voor de aanvraag van een virtuele machine worden ingericht. Door hiervoor een process in gebruik Te nemen zal de wildgroei ook worden beperkt. Bijvoorbeeld Er is vanuit de organisatie een vraag voor een nieuwe virtuele machine en de inrichting hiervan, de vraag komt meestal oorspronkelijk vanuit de klant. Er wordt new wave een verzoek tot wijziging ingediend bij Change Management nut deze beoordeeld de wijziging. Wordt de wijziging goedgekeurd dan kan de beheerder het verzoek uitvoeren en een terugkoppeling naar de Change Management in het geval de werkzaamheden voltooid zijn.

Single Point of Failure

Door alle virtuele waiters te plaatsen op & A ; eacute ; & A ; eacute ; n virtuele waiter, heb je een enorme individual point of failure. Hier schuilt ook een enorm risico, want op heated minute digital audiotape Er een fysieke waiter uit de lucht gaat zijn alle virtuele waiters niet meer beschikbaar. Een mogelijke oplossing zou zijn om de fysieke machines redundant uit te voeren of in een bunch. Door de fysieke machines redundant of in een bunch uit Te voeren zal de beschikbaarheid bij een juiste inrichting hiervan ook verhogen. Een groot nadeel is genuine digital audiotape de kosten ook toenemen.

Complexer direction

Het juiste gebruik new wave de beschikbare resources, dus maximale benutting new wave de resources en de inrichting hiervan. Daarnaast ook de inzet van het personeel, want meestal betekent het gebruik new wave virtualisatie een explosieve groei new wave de omgeving. Een dergelijke omgeving is over heated algemeen complex en de beheerders zullen hiervoor de nodige actie voor moeten ondernemen. Zoals het opstellen new wave processs, het testen hiervan en het naleven van de processs.

3 Productvergelijking

Momenteel wordt er maar 16 % waiter virtualisatie toegepast op gehele markt volgens Gartner [ 4 ] .

Dit laat de potentie zien voor de groei in deze markt, Gartner voorspelt dat Er in 2012 50 % new wave de server op footing new wave X86-architectuur gebruik maakt new wave virtualisatie. Wat neer komt op 58 miljoen deployed waiters. Tevens laat

Voor het onderzoek worden alleen de hypervisors type 1 meegenomen in de vergelijking. Aangezien deze type de meeste public presentation nut services biedt voor de meeste oplossingen. Daarnaast wordt momenteel hypervisor type 1 het meest verder ontwikkeld.

3.1 Onderbouwing keuze leveranciers

Voor de uiteindelijke vergelijking zijn Er drie leveranciers overgebleven, dot sodiums een deskresearch. Hierbij is er gekeken naar de verschillende producten die momenteel op de markt worden aangeboden. Het bleek digital audiotape een groot aantal producten niet direct aan Te sluiten op de eisen en wensen die er door de klant gesteld worden. Daarnaast is er ook gekeken naar de volwassenheid van een merchandise, heated marktaandeel en de potenti & A ; euml ; le groei in de toekomst. Voor heated toekomstperspectief is er gekeken naar de characteristics waar momenteel geen ondersteuning voor maar wel onderzoek naar gedaan wordt. Deze features zullen in toekomstige producten of updates wel aanwezig zijn.

De overgebleven leveranciers zijn:

VMware

Momenteel de marktleider en ook geprezen voor de volwassenheid van de producten.

De volwassenheid zit hem in de stabiliteit van de aangeboden package, VMware wordt ook toegepast in enorme datacenters. Het wordt niet gezien ALSs een standaard MKB-oplossing, omdat grotere bedrijven op enterprise-niveau vertrouwen op de VMware producten.

Microsoft

Eigenlijk een leverancier dice op het gebied van X86-servervirtualisatie net om de hoek komt kijken. Na een eerdere introductie new wave Server 2005, wat eigenlijk een floating-point operation bleek Te zijn.

Dit merchandise had niet de characteristics die bij VMware al jaren werden toegepast. Na het opkopen new wave Connectix heeft Microsoft nu de kennis in huis gehaald om een betere coincident Te zijn tegen de marktleider. Het voordeel new wave Microsoft is, dat zij een enorme marketingmachine hebben. Maar daarnaast de integratie kunnen bieden tussen de verschillende producten. Vooral op het gebied new wave serverbeheer begint Microsoft steeds volledigere producten aan Te bieden. Een duidelijk praktijkvoorbeeld zie je in SCCM ( System Center Configuration Manager ) , een merchandise digital audiotape de deployment new wave waiters vereenvoudigd en daarnaast het beheer new wave de omgeving meer overzicht geeft. Daarnaast is supervising is ook een groot voordeel.

Citrix

Nadat Citrix heeft geinvesteerd in Xen, een opensource hypervisor, heeft heated bedrijf op het gebied van virtualisatie een enorme toevlucht genomen. Ongeveer 10 % new wave de bedrijven uit Fortune 500 [ 5 ] heeft Xenserver geimplementeerd.

In figuur 6.1 staan de grootste leveranciers van virtualisatie tegen elkaar uitgezet en schematisch met elkaar vergeleken.

De cijfers die zijn opgenomen in de tabel komen uit 2008, de cijfers van 2009 zijn op heated minute new wave schrijven nog niet gepubliceerd.

De cijfers die door Gartner gepresenteerd worden verschillen behoorlijk met de cijfers van IDC. Het verschil pimple hem namelijk op de manier waarop beide partijen Hun cijfers op gebaseerd hebben. Gartner heeft gekeken naar het aantal Virtuele Machines die geinstalleerd zijn nut in gebruik zijn genomen. IDC daarin tegen heeft heated aantal verkochte licenties met elkaar vergeleken.

3.2 VMware

3.2.1 Historie

Vooralsnog vitamin D & A ; eacute ; marktleider op het gebied van virtualisatie. De producten worden door vele experts nog steeds gezien ALSs & A ; eacute ; & A ; eacute ; n van de robuuste virtualisatie-oplossingen dice de markt momenteel Tes bieden heeft. Daarnaast is ESX 3.5 ook voorzien new wave een aantal certificaten, zoals voor de toepassing van security en stabiliteit. Maar over het algemeen genomen zijn de oplossingen een stuk duurder dan andere concurrenten. Dit zit hem vooral is hun licentiemodel.

VMware is een dochterbedrijf new wave EMC [ 7 ] , die momenteel 85 % new wave de aandelen in handen heeft en 98 % new wave de stemrechten [ 8 ] .

3.2.2 Marktaandeel nu

Volgens de gegevens van Gartner en IDC is VMware nog steeds de marktleider over 2008, de cijfers over 2009 zijn op heated minute new wave schrijven nog niet gepubliceerd. Maar wat wel is op Te merken is dat VMware terrein verliest aan Microsoft. Volgens IDC heeft VMware nu een marktaandeel van 44 % [ 9 ] , dot cijfer is gebaseerd op het aantal verkochte licenties.

3.2.3 Ontwikkelingen

De opvolger new wave ESX 3.5 wordt genoemd ALSs vSphere 4.0. Deze nieuwe versie biedt een ruimer aanbod new wave nieuwere services en vooral op het gebied van netwerkvirtualisatie nut storagevirtualisatie.

3.2.4 Productaanbod

Het aanbod new wave producten is behoorlijk strain. Naast de oplossingen voor desktops en waiters, zie je ook meer de toepassing van netwerkvirtualisatie. VMware heeft bijvoorbeeld ook contracten lopen bij Cisco en zijn rain trees een samenwerkingsverband aangegaan.

3.2.5 Certificering

VMware heeft ALSs & A ; eacute ; & A ; eacute ; n van de weinige certificering op een aantal producten dan work forces aanbiedt op de servermarkt. vSphere 4.0 is momenteel niet gecertificeerd.

3.3 Microsoft

3.3.1 Historie

Ondanks Microsoft al enige tijd bestaat en zich vooral heeft gericht op het ontwikkelen en aanbieden new wave Operating Systems. Heeft MS de laatste jaren toch bijna de boot gemist, maar maakt zich klaar om dice achterstand in te halen. Door het bedrijf Connectix om Te nemen, heeft MS nieuwe kennis op het gebied van virtualisatie in huis gehaald. Kort na de overname heeft MS Virtual Server 2005 uitgebracht en subsequently een verder uitbreiding onder de vlag R2. Deze laatste versie was ook gratis beschikbaar.

Momenteel heeft MS Windows 2008 R2 in de aanbieding, waarbij al een Hypervisor is ingebakken, Hyper-V R2 genaamd. De V staat voor de codenaam Viridian. Hierbij wordt er een standaard Windows 2008 omgeving gecre & A ; euml ; erd waarbij er daarna gebruik gemaakt kan worden new wave de hypervisor, om zo meerdere virtuele waiters te cre & A ; euml ; ren.

Momenteel is heated niet mogelijk zonder Windows 2008 Server, Hyper-V Te gebruiken.

3.3.2 Marktaandeel nu

Volgens IDC heeft Microsoft een aandeel van 23 % ? op de markt van servervirtualisatie. Microsoft is qua marketing ook enorm bezig om Hun oplossing te promoten. Er zijn zelfs afspraken waarbij work forces vanaf VMware kan overstappen naar Citrix of Microsoft, waarbij MS betaald voor alle trainingkosten etc.

3.3.3 Ontwikkelingen

Microsoft is een nieuwe speler op de markt op het gebied van servervirtualisatie. Na de overname van Connectix, is work forces zich hiermee meer dan bezighouden. De achterstand op de andere concurrenten was de afgelopen drie jaar enorm.

3.3.4 Productaanbod

Op het gebied van servervirtualisatie biedt Microsoft momenteel Hyper-V R2 aan. Daarnaast biedt work forces ook producten aan zoals Virtual Server 2005, maar dot is momenteel bequest package. Op het gebied van Cloud Computing biedt Microsoft ook Windows Azure aan wat aansluit op de huidige services die work forces momenteel aanbiedt.

3.3.5 Certificering

Momenteel is Hyper-V R2 ALSs merchandise nog niet gecertificeerd. Er kan een certificering worden gehaald op het gebied van betrouwbaarheid en security.

3.4 Citrix

3.4.1 Historie

Xen is ontstaan na een onderzoeksproject aan de University of Cambridge, dot undertaking werd geleid door Ian Pratt. De hypervisor Xen werd ondergebracht onder het bedrijf XenSource Inc.In 2003 is Xen voor het eerst publiekelijk uitgebracht, in oktober 2007 heeft Citrix Systems de XenSource overgenomen en daarbij alle eerdere producten hernoemt. Na de overname heeft Citrix een Eigen merchandise op de markt gebracht genaamd Xenserver, wat eigenlijk een uitbreiding is op Xensource. Xen wordt in twee varianten op de markt gezet, de eerste ALSs XenSource met Citrix ‘s Eigen XenEnterprise merchandise of ALSs tweede variant geintegreerd in een besturingssysteem. Voorbeelden new wave een commerci & A ; euml ; le toepassing new wave de tweede variant zijn Novell ‘s SUSE Enterprise Linux 11 nut Red Hat Enterprise Linux 5. Daarnaast maakt Xen gebruik new wave paravirtualisatie, dot verbetert de prestaties dit omdat Er direct kan worden gecommuniceerd met de hardware. Voorbeeld van ondersteuning new wave paravirtualisatie voor hardware zijn processoren met Intel VT en AMD-V. Tevens zal deze toepassing zorgen voor betere veiligheid.

3.4.2 Marktaandeel nu

Volgens IDC [ 10 ] heeft Citrix momenteel een marktaandeel wat gelijk is aan 1 % new wave de totale X86-servervirtualisatie markt. Maar heeft heated laatste jaar een enorme doorgroei gemaakt van 108 % 10 opzichte new wave 2007. Tevens heeft Citrix een nauw samenwerkingsverband met Microsoft.

3.4.3 Ontwikkelingen

In de huidige ontwikkelingen plaatst Citrix zijn oplossingen zowel op het gebied van servervirtualisatie ALSs op desktopvirtualisatie. Citrix komt ook oorspronkelijk uit de markt van desktopomgevingen met producten zoals MetaFrame na een aantal verdere ontwikkelingen wordt het nu aangeboden ALSs XenApp.

3.4.4 Productaanbod

Momenteel de meest bekende producten die Citrix aanbiedt zijn:

XenServer

XenApp

XenDesktop

3.4.5 Certificering

Momenteel is XenServer ALSs merchandise nog niet gecertificeerd. Er kan een certificering worden gehaald op het gebied van betrouwbaarheid en security.

4 Onderzoek naar de klant eisen en wensen

 • Aanpak
 • Kwalitatief onderzoek
 • Kwantitatief onderzoek

In dot hoofdstuk zal er vooral aan de orde komen welke eisen en wensen de klant stelt aan de virtualisatie-omgeving. Hierin wordt ook beschreven hoe deze eisen zijn bepaald en hoe de resultaten tot stand zijn gekomen.

Voordat Er een keuze kon worden gemaakt, moest Er een overzicht komen van de personen die belang hebben bij het onderzoek en mij eventueel konden ondersteunen. Het ondersteunen zat hem vooral in heated beantwoorden new wave vragen die aan de manus van interviews werden gesteld. Om de betrouwbaarheid en de kwaliteit Te waarborgen zijn Er meerdere stakeholders van een functiegroep geinterviewd. Wat mij toch verbaasde was dat over het algemeen genomen iedereen wel dezelfde antwoorden gaven op mijn interviews, maar een director hebdomad daar toch wel new wave af. Dan heb ik het niet over de eisen van de klant, maar meer wat de verbeterpunten waren van de huidige omgevingen. Daarnaast was er ook verschil in het inrichten new wave beheerprocessen new wave de klant.

Kwalitatief onderzoek

Voor het afnemen van de interviews is de volgende aanpak gebruikt. Na overleg met de opdrachtgever over de toegevoegde waarde die de SDM kan hebben voor het verzamelen van de eisen, heeft de opdrachtgever de personen ingelicht over een interview. Hierna heb ik de namen gekregen van de personen en heb persoonlijk contact met hun opgenomen en gevraagd of zij bereid waren om mee Te doen aan het onderzoek. Het was zelfs zo digital audiotape ze graag wilden meewerken en dot merkte ik ook tijdens de interviews. Als eerst heb ik vragen opgesteld en laten lezen door verschillende collega ‘s hierna peg wat vragen gewijzigd. Na een tip new wave een director heb ik de interviews per mail voor het interview verstuurd. Tijdens de interviews maakte ik aantekeningen en na het interview verwerkte ik de gegevens in een interviewverslag. Zo had ik de gegevens nog vers in mijn geheugen en kon ik dot makkelijker verwerken.

Kwantitatief onderzoek

Voor het meten new wave het belang van de eisen, heb ik een kwantitatief onderzoek afgenomen. Tijdens heated kwalitatieve interview heb ik de personen kort verteld waar het voor diende en hoe ik het zal toepassen voor mijn onderzoek. Direct na het interview heb ik deze kwaliteitsattributen gemaild met nog een korte toelichting erbij. Binnen korte tijd had ik alle interviews binnen en iedereen had gereageerd. Daarna was het een kwestie new wave de uitslagen Te verzamelen en Te plotten tot een grafiek. Deze grafiek staat op de volgende pagina weergegeven.

Waarom is er gekozen voor een stakeholdersanalyse?

De keuze viel voor deze methode, omdat het vaak wordt toegepast bij onderzoeken. Het afbakenen new wave de belanghebbenden en wie er om welke manier invloed heeft op het onderzoek. Iedereen heeft zo zijn of haar Eigen belangen, waarbij ik zelf ALSs externe een onderscheid moest maken tussen meningen en feiten. De verschillende informatie dice naar aanleiding new wave de interviews was verkregen, werd vergeleken met diverse bronnen en feiten. Na deze analyse kon Er na twijfel nogmaals een interview worden afgenomen om de betrouwbaarheid van de verkregen informatie Te vergroten.

4.1 Niet-functionele eisen

 • Waarom is er gekozen voor deze methode

Voordat Er een Begin was gemaakt met heated verzamelen van de eisen, was heated nog niet helemaal duidelijk welke eisen er belangrijk waren voor heated onderzoek. Na het doorlopen new wave verschillende bronnen stuitte ik op een ISO-standaard waarin alle bruikbare kwaliteitseisen in waren opgenomen, de ISO9126. Deze eisen waren al weleens tijdens een aantal vakken tijdens de studie aanbod gekomen, maar helaas vergeten. Van deze ISO-standaard is er een kwaliteitsattributenlijst opgesteld en zijn de belanghebbenden gevraagd om deze lijst in te vullen voor de desbetreffende klant.

Tijdens het vooronderzoek heb ik de keuze gemaakt om deze ISO-standaard Te gebruiken en er mijn Eigen invulling aan Te geven. Dit om de betrouwbaarheid van het onderzoek Te verhogen.

De kwaliteitsattributenlijst is ook ingevuld door de medewerkers van SCC, dot is gedaan om Te kijken of verschil bestaat tussen de eisen en wensen van CSC en die van de klant. Want wat voor de ene partij gezien kan worden ALSs zeer belangrijk kan voor de andere partij misschien geen prioriteit hebben.

Voor het verzamelen new wave de niet-functionele eisen zijn er interviews afgenomen met de ( SDM ) directors die direct contact hebben met de klant en ook de SLA ‘s bewaken. Zij zijn het eerste aanspreekpunt new wave de klant om het minute digital audiotape Er nieuwe wijzigingen worden doorgevoerd of op heated minute digital audiotape Er zich een incident voordoet wat een behoorlijke impact op het primaire bedrijfsproces van de klant.

Deze verschillende prioriteiten new wave incidenten staan vastgelegd in het SLA, CSC spreekt van badnesss. Incidenten worden aangemeld bij de help desk, de helpdesk bepaalt de impact en dus ook de serverity. Voor een serverity 1 geldt de hoogst mogelijke prioriteit en hierbij wordt de SDM van CSC direct opgeschakeld. Voor een serverity 2 wordt de director wel op de hoogte gebracht, maar zal niet direct betrokken worden bij het oplossen new wave een incident.

4.1.1 Kwaliteitsattributen

De attributenlijst dice hieronder staat afgebeeld, is verzameld in de vorm van de eisen en wensen van CSC en niet zo zeer de eisen van de klant. Dit om Te kijken of er inderdaad verschil bestaat tussen beide partijen. In figuur 5.2 en figuur 5.3 staat grafisch in het crucifix weergegeven welke attributen heated meest belangrijk zijn. Als work forces de twee onderstaande grafieken in beschouwing neemt, valt op digital audiotape de eisen van CSC en de klant toch op bepaalde punten verschillen. Als work forces kijkt naar een top 5 vergelijking tussen de attributen, valt eigenlijk op dat geen van de attributen met elkaar overeen komt. Conclusie ; de eisen van CSC en de eisen van de klant zijn totaal verschillend.

Vanuit de eisen van CSC en eigenlijk meer vanuit beheerdersoogpunt gekeken, houdt work forces meer rekening met heated onderliggende virtualisatieplatform. Dus hoe de omgeving is ingericht en welke eisen er daarvoor gelden en waar rekening mee gehouden moet worden.

Vanuit de klant, kan er met de verworven eisen meer vanuit een commercieel oogpunt worden gekeken naar de resultaten. Wat verwacht de klant van de dienst en services en waar valt nu precies het voordeel Te behalen? Door met het inrichten new wave het huidige platform en de nieuwe omgeving hier rekening mee Te houden, zal de klanttevredenheid toenemen. Mogelijk ook nieuwe klant kan werven.

Naast het verzamelen new wave de niet-functionele eisen, moet de omgeving ook voldoen aan een aantal technische eisen. Deze technische eisen zijn verzameld aan de manus new waves interviews met Technisch Architecten en de SDM. Hiervan is er de volgende top 5 uit samengesteld:

Top 5 Technische eisen

Ondersteuning Besturingssystemen

Naast het gebruik new wave Windows Server besturingssystemen, moet er ook rekening worden gehouden met andere besturingssystemen die binnen het virtualisatieplatform in de productieomgeving aanwezig zijn of gekoppeld zijn aan het virtualisatieplatform. AS400 is een voorbeeld new wave een koppeling met heated virtualisatieplatform. Daarnaast wordt Er gebruik gemaakt new wave CentOS een commerci & A ; euml ; le Linuxdistributie. Deze aspecten zullen in de vergelijking ook worden meegenomen.

Hardware eisen

Momenteel vereisen alle hypervisors die zijn meegnomen voor de vergelijking een x64-bit processor.

Migratie tussen platformen

Een belangrijk facet wat zeker moet worden meegenomen, gezien de hevige concurrentie tussen de leveranciers en heated gebruik new wave testplatform is dit zeker iets waar work forces op moet letten. Daarnaast kan het zo zijn digital audiotape bij het werven new wave nieuwe klanten, deze vanaf een ander virtualisatieplatform komt dan CSC momenteel in de productieomgeving in gebruik heeft. Tevens zal het voor een testplatform ook handig zijn, voor het geval een testomgeving wordt doorontwikkeld naar een productieomgeving.

Catastrophe en recovery

Op het minute digital audiotape Er zich een incident voordoet digital audiotape een behoorlijke impact heeft op bedrijfskritische processen. Zal dot ook moeten worden opgelost.

Hierin zullen de producten van de leveranciers waarschijnlijk heated meest in verschillen.

Kennis

Hier komt voornamelijk de opleidingen aanbod die de verschillende leveranciers aanbieden voor hun merchandise. Zodat beheerders met de juiste kwalificatie heated merchandise kunnen inrichten en beheren voor een productieomgeving.

4.2 Klant specifieke eisen

Soorten klanten

CSC Nederland heeft een aantal klanten die momenteel gebruik maken van zijn Eigen virtualisatie-platform. Al deze klanten hebben allemaal Hun Eigen wensen en eisen. Het was aan mij de taak om Te onderzoeken wat deze standard was en hoe dot invulling te geven. Na het verzamelen new wave deze eisen heb ik geprobeerd om patronen Te herkennen en Te kijken voor standaardoplossingen. Voor heated grootste gedeelte kon digital audiotape wel. Maar wel waren bijvoorbeeld ook eisen zoals een klant waarvoor het niet mogelijk was om hardware Te delen. Deze omgeving moet volledig in quarantaine draaien en fysiek afgeschermd new wave de andere omgevingen, tevens is de beschikbaarheid een belangrijk aandachtspunt waarbij de kosten om dot Te waarborgen Eigen geen rol speelt. Zo is er ook een klant digital audiotape volledig Ge & A ; euml ; nt is op heated afnemen van applicaties, dot in de vorm new wave BizTalk, SharePoint en Exchange. Daarnaast is er een klant waarbij eigenlijk de gehele infrastructuur is onder gebracht bij CSC nut grotendeels al is gevirtualiseerd. Men neemt ook desktopvirtualisatie ALSs dienst af. Zoals de afdeling hierboven ook aangeeft heeft iedere klant zijn Eigen footmark qua bezetting. Dit zal subsequently ook worden meegenomen in Delaware concern instance, waarbij er rekening wordt gehouden met de grootte van een bedrijf en de wensen en eisen die er gesteld worden.

5 Vergelijking producten

In het vorige hoofdstuk is er vooral gekeken naar de eisen van de klant en een inleidend verhaal over de leveranciers. Dan met name de oplossingen die de leveranciers aanbieden. In dot hoofdstuk zullen de producten met elkaar vergeleken worden op de aansluiting new wave de eisen. In een vergelijkingsmatrix zullen eisen vergeleken worden met de producten. Tevens zal Er gekeken worden naar de kosten/baten en op footing hiervan kan Er een afweging worden gemaakt welke voorlopige oplossing het best past bij CSC Nederland.

Voor de vergelijking zijn Er drie groepen new wave eisen opgesteld namelijk:

Klanteisen

Eisen CSC

Technische eisen

5.1 Niet-functionele eisen

Handiness

Beschikbaarheid, VMware heeft hier een aantal oplossing voor in de vorm new wave HA.

Microsoft noemt zijn service om de beschikbaarheid te verhogen Live Migration. Daarnaast voor applicaties “ Application Failover ”

XEN, XenMotion

Accuracy

Voor de juistheid new wave gegevens kan backup een oplossing zijn. Tevens heated gebruik new wave snapshot services. Het geleidelijk stoppen new wave services van heated besturingssystemen en schrijfacties naar de database geleidelijk stoppen. Zo is de kans kleiner dat gegevens corrupt raken en zo blijft de datakwaliteit op peil.

Stability

De stabiliteit new wave het merchandise in productieomgeving.

Scalability

Recoverability

5.2 Andere eisen

Ondersteuning besturingssystemen

Linuxdistributies zoals CentOS

Ondersteuning AS400

5.3 Vergelijkingsmatrix

Na het samenstellen new wave een top 5 per eisengroep, is er een scheme gemaakt waarbij de eisen hierin zijn verwerkt. Er is per eis opzoek gegaan naar de implementatie hiervan per leverancier nut gekeken hoe goed of hoe slecht dot wordt aangeboden bij Hun pakket. Er is per leverancier gekozen voor heated voor de markt laatste merchandise op het gebied van X86-servervirtualisatie. De pakketten zijn daarna samengesteld met de managementoplossing die standaard bij het pakket wordt aangeboden, waarvoor bij alle leveranciers extra betaald voor moet worden. Want de hypervisors an sich bieden geen uitgebreide managementomgeving.

Per eis is er vergelijking gemaakt new wave de implementatie van de leverancier en dan weer 10 opzichte new wave elkaar in afweging meegenomen. Hierbij is er een schaal new wave 1 t/m 5 opgesteld, waarin 1 staat voor slecht/niet aanwezig en 5 voor goed/ goed aanwezig.

In de onderstaande tabel is er per een beschrijving gemaakt of de characteristic aanwezig is en of deze wel volledig of volwassen is. Na het invullen new wave de tabel waarbij Er gebruik is gemaakt van diverse bronnen en onderzoeken, is er voor iedere eis een puntentelling toegepast.

Al deze punten zijn verder in dot hoofdstuk samengevoegd tot de drie eisengroepen en weergegeven.

Nadat de bovenstaande eisen op functioneel gebied met elkaar zijn vergeleken, is er hieronder de puntentelling doorgevoerd.

Uit de bovenstaande grafiek kunnen we opmaken dat VMware met zijn merchandise het beste uit de vergelijking komt. Maar het verschil met de oplossing new wave Microsoft is klein en zal in de toekomst ook steeds kleiner worden. Op heated minute digital audiotape de eerste versie van Hyper-V zou zijn meegenomen zou deze op de meeste punten verloren, na genoeg omdat een aantal characteristics nog niet aanwezig waren of nog niet verder uitontwikkelt waren. Citrix komt met XenServer op de laatste plaats, alhoewel heated merchandise ten opzichte van Hyper-V Al langere tijd op de markt is, dan heb ik het niet over de Xen hypervisor opzich, zal Er voor een aantal oplossingen zoals disaster en recovery toch usage books moeten worden ontwikkeld. Ook prijst work forces het merchandise Necessities ALSs totale oplossing ook voor dot probleem, zal Er na een verder analyse toch naar voren komen dat heated standaard niet aanwezig is.

6 Deeladvies

6.1 Business Case

Voor deze paragraaf zullen twee concern instances worden geschetst, & A ; eacute ; & A ; eacute ; n situatie gaat uit new wave een volledige overgang naar een nieuw platform. De tweede oplossing zal een hybride platform zijn waarbij dainty platformen naast elkaar in gebruik genomen worden. Bij deze vergelijking zal Er niet gekeken worden naar de kosten. Ik heb natuurlijk Al wel een vergelijking gemaakt, maar heb hierbij alleen de licentiekosten meegenomen. Wat eigenlijk goed en eerlijk beeld zal geven. Daarom zal ik verder in de scriptie hier ook een aanbeveling over doen, in de zin van TCO.

6.1.1 Situatie 1

In deze situatie zal de huidige omgeving digital audiotape nu gebruik maakt new wave ESX 3.5 volledig overgaan naar vSphere 4.0, op zich een logische stap aangezien Er binnen CSC Nederland Al kennis over de producten van VMware aanwezig is. Daarnaast zijn de beheerders ook gecertificeerd voor de VMware omgeving. De nieuwe versie biedt ook een aantal nieuwe characteristics die voordeel kunnen bieden voor CSC Nederland en voor de klanten.

Voor LSP is heated belangrijk digital audiotape het systeem het liefst Te allen tijde beschikbaar is, dot is ook op Te maken aan de SLA van 99,982 % beschikbaarheid. In de onderstaande tabel zijn de meest gebruikte beschikbaarheid weergegeven.

Distributed Resource Scheduler

Deze characteristic zorgt ervoor digital audiotape de workloads tussen de fysieke machines automatisch worden onderverdeeld. Zo wordt er zo effici & A ; euml ; nt mogelijk omgegaan met de beschikbare hardware. Op heated minute digital audiotape Er onderhoud verricht moet worden aan de fysieke hardware, kunnen de virtuele waiters worden onderverdeeld over de andere beschikbare waiters. Deze oplossing kan de beschikbaarheid weer verhogen.

Distributed Power Management

Deze optie zorgt ervoor digital audiotape het energieverbruik wordt verlaagd, de meeste waiters worden voornamelijk alleen tijdens de kantooruren belast. Nu kan DPM ervoor zorgen digital audiotape virtuele waiters die niet gebruikt worden deze zullen dan worden overgeheveld naar een andere server en alle virtuele waiters die nog in gebruik zijn worden verzameld. De waiters die niet meer gebruikt worden, worden dan uitgeschakeld.

6.1.2 Situatie 2

In deze situatie zal er gekozen worden voor een oplossing. Waarbij twee platforms naast elkaar zullen draaien.

7 Conclusie

8 Aanbevelingen

Momenteel lijkt VMware heated meest complete nut volwassen merchandise. Een kanttekening zit hem in heated beheer new wave de virtualisatie-omgeving, daarbij is MS een stuk dichterbij een totaaloplossing. In de zin new wave SVCCM en het beheer van de overige Windowsomgevingen. Daarnaast zitten er opties bij voor performanceschaling, een beheerder krijgt dan een bericht om actie te ondernemen en welke impact het heeft om de SLA. Bedreigingen en risico ‘s die impact kunnen hebben op de bedrijfscontinuiteit.

Tevens is de ondersteuning van besturingssystemen nog matig Te noemen, het is mogelijk om CentOS Te gebruiken met behulp new wave een spot. Maar dot OS wordt peg niet officieel door MS ondersteund, maar het is wel te gebruiken i.c.m. Hyper-V R2, maar zonder ondersteuning new wave MS. Een ander groot voordeel is de enorme concurrentie tussen VMware en Microsoft, wat 10s goede komt new wave het ontwikkelingen new wave nieuwe en betrouwbaardere services en natuurlijk de kosten. Momenteel vindt Er MS een omschakeling plaats om heated gebied new wave het licentiemodel. In de toekomst zal met alleen betalen voor het gebruik new wave de virtualisatie-oplossingen nut tevens de besturingssystemen van MS die gebruik maken van Hyper-V. Maar Er is nog een Lange weg Te gaan voor MS, work forces zal eerst de markt moeten overtuigen van een volwaardig en volwassen merchandise. Dit moet vooral blijken op Enterprise niveau, waar VMware voor X86-servervirtualisatie nog het meest wordt toegepast. Daarnaast staat de ontwikkeling niet stil en zal Er zoals in heated verleden de komende tijd veel marktaandeel gewonnen worden door MS. Over het algemeen komt MS goedkoper uit de bus dan VMware. Tevens is MS bezig op andere virtualisatie-omgevingen zoals desktopvirtualisatie, Al deze omgevingen zijn centraal Te beheren met SVCCM [ plaatje ] .

9 Proces

Natuurlijk heb ik het tijdens heated onderzoek niet makkelijk gehad. Maar ik heb enorm veel geleerd, vaak ben ik tegen de muur gelopen waarbij ik dan even tot rust moest komen en rationeel moest zijn.

Voordat ik met mijn scriptie zig ik hier wel tegen op, heated adviesrapport maken ging redelijk. Alleen om alles zo in een vorm Te gieten dat het voor de meeste mensen begrijpbaar is en het de leze blijft boeien. Vanuit de opleiding heb ik hier geen lupus erythematosuss in gehad, alleen in heated schrijven new wave noem het maar technische documentatie. Niet een verhaal waarbij ik een persoon in moest meenemen en inzicht proberen te geven in mijn gedachtes en bepaalde keuzes voor bepaalde vraagstukken of uitdagingen.

Eenmaal een start gemaakt met mijn scriptie, heated Begin verliep een beetje moeizaam. Maar na wat tips van mijn begeleider Jan Nijman, waarvoor nogmaals mijn dank, begon alles te dagen en na wat puzzelen kwam er een lopend verhaal. Het was zelfs zo erg digital audiotape ik middernacht wakker werd en een ingeving had. Ik startte mijn laptop op en begon gewoon Te typen en kon niet meer stoppen.

Waar ik normaal in verhouding toch een langere tijd over title, deed ik nu met gemak in een uurtje. De woorden, de zinnen en verhaal vloog letterlijk zo uit mijn vingers.

Als ik zo terug kijk over de afgelopen periode, moet ik ALSs eerst nageven wat waarschijnlijk iedereen zegt, dat de tijd echt enorm snel voorbij is gevlogen. Zo pimple je het ene minute aan tafel voor de sollicitatie en een ander minute voor goedkeuring new wave het Pva en zo pimple je aan tafel met je begeleider voor heated doornemen van de scriptie en de laatste aanpassingen hiervan.

10 Literatuurlijst

11 Definitielijst

12 Bijlagen

 1. hypertext transfer protocol: //en.wikipedia.org/wiki/Virtualization
 2. hypertext transfer protocol: //www.lanmagazine.nl/Nieuws/53717/Servervirtualisatie-zet-infrastructuren-onder-druk
 3. Bron: hypertext transfer protocol: //blogs.oracle.com/stevenChan/images/vmware.jpg
 4. hypertext transfer protocol: //www.gartner.com/it/page.jsp? id=1211813
 5. hypertext transfer protocol: //www.computerworld.com.au/article/315103/xen_used_by_one_10_fortune_500_citrix
 6. hypertext transfer protocol: //www.virtualization.info/2008/10/gartner-updates-market-share-reports.html
 7. hypertext transfer protocol: //www.automatiseringgids.nl/technologie/hardware/2009/45/cisco-emc-en-vmware-sluiten-pact.aspx
 8. hypertext transfer protocol: //www.sec.gov/Archives/edgar/data/1124610/000119312509223773/d10q.htm
 9. hypertext transfer protocol: //www.virtualization.info/2008/10/microsoft-already-took-23-of.html
 10. IDC bron: hypertext transfer protocol: //www.virtualization.info/2009/10/virtualization-market-continu